41 - Agjencia | Template Website

Agjencia

Misioni

Krijimi i një sistemi efikas dhe transparent për mbrojtje nga rrezatimi dhe sigurinë bërthamore i cili siguron bazën për mbrojtjen e jetës, shëndetin e popullatës dhe mjedisin për brezat e sotëm dhe të ardhshëm.  Monitorimi i llojit dhe i aktiviteteve të substancave radioaktive në mjedis dhe zbatimi i sigurisë radiologjike dhe bërthamore sipas ligjeve, rregulloreve dhe standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare.