46 - Agjencia | Template Website
Drejtori i Pergjithshem

Besa Curri Limani

Zëvendësuese e Drejtorit  Ekzekutiv  

Tel: +381 38 200 14 515

e-mail: besa.curri.limani@rks-gov.net